08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Building Hope

Ett liv med högre livskvalitet

HIV- och AIDS-pandemin har drabbat Afrika mycket hårt, särskilt länderna söder om Sahara. Därför genomförde ADRA ett HIV-och AIDS-program kallat Building Hope, verkställt i Lesotho, Malawi, Namibia och Swaziland. En miljon människor fick hjälp genom detta projekt. 

Utvecklingsmålet för projektet Building Hope var att målgrupperna, som är smittade och drabbade av HIV och AIDS, skulle få ett liv med högre livskvalitet, aktivt delta i sin egen utveckling, kunna hävda sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter som samhällsmedborgare, allt på ett inkluderande och jämställt sätt. 

Genom aktiviteter såsom utbildningsrådgivning och mentorskap, organisering av stödgrupper (vilka så småningom utvecklats till lokala organisationer som kan få ekonomiskt stöd, tillgång till samhällstjänster och delta i påverkansarbete, s.k. advocacy strategies), i kombination med hälso- och sexualupplysning och stödsamtal, planerade projektet Building Hope att uppfylla dess huvudsakliga mål - att målgrupperna, smittade och drabbade av HIV och AIDS (vuxna, ungdomar och barn under 16 år) skulle få bättre tillgång till kostnadsfria psykosociala tjänster, att barn och unga blev så pass stabila i sin tillvaro att de kunde klara av oförutsedda HIV- och AIDS-relaterade påfrestningar samt klara av att ta och realisera beslut om hälsan, att de kan få uppleva acceptans, inkludering och en stigmafri miljö, ha en trygg försörjning och tillgång till varor och tjänster där socioekonomiska effekter av HIV och AIDS mildras.

BERÄTTELSER FRÅN PROJEKTET

Projektets största framgång har varit inrättandet av lokala organisationer och stödnätverk. Den lokala rådgivningens förekomst har resulterat i aktiva kooperativa stödnätverk som har skapat starka band mellan HIV-drabbade och det övriga samhället. Stödgrupperna gav bättre självkänsla, mer förtroende och ökat deltagande bland medlemmar med olika livssituationer (sociala, ekonomiska och religiösa skillnader). Dessa förändringar är mest märkbara i och med ökningen av antalet aktiva lokala organisationer, stödgrupper och ungdomsföreningar i de områden där projektet verkställts. De olika grupperna och föreningarna har givit medlemmarna ett erkännande, ökat självförtroendet, och motiverat dem att fortsatt bedriva sin verksamhet och utveckla den. Med förståelse för hur människor fungerar i grupp, socialt samspel och fördelarna med organiserade föreningar i civilsamhället, omfamnade projektets målgrupp idén att verka som registrerade grupper och aktivt delta i utvecklingsarbete för att förbättra, och därmed ta ansvar, för sina liv. 

I Malawi, i Phalombe-området, arbetade en lokal organisation Mwaiwathu som betyder ‘vår lycka’ med frivilliga besparingar och utlåning (Voluntary Saving and Lending). Intäkterna gjorde det möjligt för medlemmarna att bygga var sitt tegelhus. Den lokala organisationen som kallar sig Tikamirane byggde en gångbro som möjliggör ökad förbindelse mellan två samhällen. Några av ungdomsföreningarna i Malawi kämpade för sina samhällens invånare genom att begära livsmedel av livsmedelsbutiker och dela ut till HIV-drabbade familjer.

I slutet av projektet diskuterade stödgruppernas medlemmar öppet HIV- och AIDS-relaterade problem. Relativt många avslöjade sitt hälsotillstånd, och uppmuntrade frivillig klinisk HIV-testning av både gruppmedlemmar och andra i samhället, till exempel av ungdomarna i Lesotho, gravida kvinnor i Namibia och poliser i Malawi (Phalombe). 

Att några av stödgrupperna aktivt engagerade sig i sensibilisering och påverkansarbete för tjänster vid manlig omskärelse och screening av livmoderhalscancer för flickor är en påfallande förändring. Stödgrupperna upplyste också samhällena om riskerna med hemfödslar i Namibia och Malawi bland projektets målgrupper för att förhindra överföring av HIV-infektion från mor till barn. Andra initiativ för påverkansarbete var arbete för tillhandahållande av lokala kliniker från Hälsoministeriet i Swaziland, arbete för att utrusta en klinik som en lokal organisation i Malawi anlade, frivilliga besparings- och utlåningsprogram (Voluntary Savings and Lendings) bland bildade grupper för att stödja familje- och gruppinkomster till stöd för HIV-drabbade personer och deras hushåll, förskaffande av inkomster genom dramasketcher för att upprätta förbindande vägar och en bro för att bevara liv och fastigheter i samhället i Malawi. Bron byggdes med framgång och berömdes av regeringen, och användes för att underlätta järnvägsförbindelsen. Efter att ha byggt en klinik och ett center med syftet att öka läs- och skrivkunnigheten bland vuxna i Phalombe, Malawi, arbetade en lokal organisation för entreprenörsutbildning för att möjliggöra högre inkomster och bättre hushållsekonomi. 

Mot slutet av projektet hade fler män anslutit sig till stödgrupperna och de lokala organisationerna, vilket tidigare ansågs vara något endast för kvinnor, och hade då förmånen att få förbättra sin livsstil och sina livsvillkor. I Swaziland har entreprenörskapets frammarsch inom projektets målgrupper, i kombination med möten om matlagning och näringslära, ökat det manliga deltagandet. 

Vi är glada över att projektet uppfyllde sina mål och att 56 352 personer, med hjälp av lokala rådgivningstjänster, valde att testa sig för HIV. Genom rådgivning och psykosocialt stöd från stödgrupperna, lyckades medlemmarna övervinna självstigma och utvecklade positiva och gynnsamma metoder för att kunna hantera situationer (coping-färdigheter) samt engagerade sig i sin egen utveckling genom lokala föreningar och organisationer. Dessutom antog fler kvinnor ledarroller och ungdomar blev mer engagerade i samhällsfrågor, vilket ökade förståelsen för HIV och AIDS samt förbättrade förmågan att fatta välgrundade och kloka hälsorelaterade beslut.

Projektet Building Hope är nu lyckosamt slutfört. Vårt nya projekt, Youth Alive, kommer att bygga på de grunder som lagts av Building Hope-projektet, vidareutveckla de positiva resultaten, lära av tidigare misstag och sträva efter nya, betydelsefulla framgångar.