08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

VÅR HISTORIA

Redan 1920 startade Adventistsamfundet i Sverige samla in pengar till sjukvård, utbildning och annat arbete i fattiga länder i Afrika. Insamlingen har fortsatt oavbrutet sedan dess och är en av de äldsta insamlingarna i Sverige. Genom åren har det också funnits svensk personal på plats som arbetat för att hjälpa fattiga människor att få vård och utbildning.

I slutet av 1960-talet fick Adventistsamfundet i Sverige möjligheten att få stöd från Sida och 1985 bildades ADRA Sverige, som har ansvar för biståndsprojekt som genomförs i Adventistsamfundets regi. 

Nu expanderade verksamheten kraftigt. Många av projekten var byggnadsprojekt. ADRA Sverige byggde skolor, kliniker, lärarbostäder och skolinternat. När man besöker de platserna idag kan man se byggnader med plaketter där det står Sweden House tillsammans med ett tack till Sverige som gjorde det möjligt att uppföra byggnaden. Sådana projekt var enkla att hantera och lätta att redovisa, eftersom det är enkelt att se om en skola har byggts i enlighet med den överenskommelse som gjorts.


Idag arbetar ADRA Sverige på ett annat sätt.

I utvecklingsprojekten ger vi resurser till våra samarbetspartner till deras arbete med att stödja det civila samhället. Projekten fokuserar på fattigdomsbekämpning, hälsoinformation, utbildning samt och påverkansarbete inom bl.a. hiv och aids, genusperspektiv, jämställdhet och miljöfrågor.

Det humanitära arbetet bidrar med medel till naturkatastrofer och humanitära kriser.

Idag är ADRA Sverige en erkänd och respekterad biståndsaktör som står för kvalitet och långsiktigt arbete.

Ett internationellt nätverk

ADRA Sverige ingår i det internationella nätverket som bildades i mitten på 1980-talet. ADRA är nu en världsomspännande biståndsorganisation med kontor i mer än 130 länder.

ADRA-organisationerna i låginkomstländerna arbetar bland fattiga och utsatta människor och hjälper dem att få bättre levnadsförhållanden. ADRA-organisationerna i världens rika länder stöder detta arbete med pengar och kunnande.

Grunden för denna organisation sträcker sig tillbaka till tiden efter Första världskriget då Adventistsamfundet i USA sände mat, kläder och andra förnödenheter till flera av de länder som hade blivit svårt drabbade av kriget. Andra världskriget gjorde att hjälpbehoven ökade lavinartat, och samfundet gjorde stora insatser för att hjälpa de drabbade.

I början av 1950-talet hade arbetet blivit så omfattande att det behövdes en särskild organisation för att samordna de olika insatserna. Därför bildade samfundet hjälporganisationen Seventh-day Adventist Welfare Service (SAWS) som fick i uppdrag att ansvara för samfundets olika hjälpprogram. SAWS omorganiserades och bytte namn till ADRA 1984.