08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Youth Alive

 

Projektet Youth Alive bygger på de grunder som lagts under de senaste tio åren av projektet Building Hope (länk). Youth Alive verkställs sedan april 2019 i Lesotho, Namibia, Swaziland, Moçambique och Zambia. Projektet syftar till att stärka barn och ungdomar som är smittade och drabbade av HIV och AIDS genom rådgivning, förbättrad tillgång till sjukvård, hälsoupplysning, stödgrupper, mentorskap, entreprenörskapsträning med mera.

Vi arbetar med barn (under 15 år) och ungdomar (mellan 15 och 24 år), både med dem som går i skolan och med dem som inte går i skolan, på såväl landsbygden som i staden, tillsammans med Sjundedags Adventistsamfundet och andra trosbaserade samfund, lokala organisationer, skolor och sjukvårdsanläggningar för att göra det möjligt för barn och ungdomar att vara stabila nog i sin tillvaro för att klara av oförutsedda hälsorelaterade påfrestningar. Projektets verksamhet är inriktad på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på HIV och AIDS, på strävan efter att kunna tillämpa hälsorelaterade rättigheter, på teknisk och yrkesinriktad utbildning för att tillhandahålla försörjningsmöjligheter för ungdomar, på att lära ut bra metoder som kan användas av ungdomar för att hantera arbetslöshet, samt på att skapa solida civila vänskapsgrupper (s.k. peer supporting groups) där barnen och ungdomarna får komma till tals och påverkansarbete (advocacy strategies) får ta plats.

MÅLET

Projektet har en helhetssyn, men lägger stor vikt vid positiv utveckling för ungdomar. Tillvägagångssättet är baserat på filosofin om “modets cirkel” där stabilitet och förmåga byggs genom att stärka känslan av tillhörighet, självständighet i beslutsfattande, skicklighet - ha färdigheter som kan användas för egen försörjning och för att stödja andra samt generositet i form av service till sitt samhälle. Detta får ungdomar att känna sig betydelsefulla och motiverar dem att värna om sin värdighet. Barn och ungdomar har rätt till hälsa, utbildning (inklusive tekniska kunskaper) och en hållbar försörjning. De har också rätten att få tillhöra någonting; vara en del av något, och bli hörda. Centralt i projektet är att öka medvetenheten bland barn och unga om deras rättigheter, och samverka med aktörer med uppgift att respektera, främja och förverkliga mänskliga rättigheter för att få tillgång till dessa rättigheter. Vi bedömer att barn och unga kommer att uppleva välbefinnande när deras liv blir mer betydelsefulla och när de kan hävda sina rättigheter. 

Vår målsättning är att barn och unga i Lesotho, Namibia, Swaziland, Moçambique och Zambia ska ha en bra och värdig livskvalitet och får uppleva psykiskt, socialt, ekonomiskt och andligt välbefinnande. Vi arbetar för att de ska kunna interagera och samspela socialt (få tillhöra någonting), göra genomtänkta och självständiga val (vara oberoende) och ha en hållbar försörjning (genom teknisk och entreprenörskompetens). Vi arbetar också för att lära dem att tjäna sina samhällen för att åstadkomma positiv förändring (generositet och osjälviskhet). Vi fokuserar även på att lära dem vilka rättigheter de har och hur de kan hävda och tillämpa dem (rätt till hälsovård, yrkesutbildning, bidrag för att starta projekt).

SITUATIONEN

“De medicinska framstegen som har förändrat behandlingen av HIV har ännu inte förändrat verkligheten för unga, i synnerhet inte i låg- och medelinkomstländer, som exempelvis i de afrikanska länderna söder om Sahara, och för unga inom nyckelpopulationer. Trots att AIDS-relaterad dödlighet har minskat under de senaste åren, har AIDS-relaterade dödsfall bland unga ökat med 50%. Med andra ord är AIDS långt ifrån utrotat - särskilt inte bland unga.”

Linda-Gail Bekker, International AIDS Society President

De afrikanska länderna söder om Sahara har en orimlig belastning av HIV-infektioner och bär 70% av den globala bördan. Man bedömer att två tredjedelar av de dagliga HIV-fallen sker i dessa länder. Unga kvinnor är hårdast drabbade. Flickor i tonåren och unga kvinnor mellan 15 och 24 år är åtta gånger mer drabbade av HIV-infektioner än jämnåriga män. 

HIV och AIDS är inte längre bara ett hälsoproblem. Med tiden har det kommit att bli en social fråga knuten till fattigdom och något som hämmar den sociala och ekonomiska utvecklingen. Södra Afrikas Utvecklingsorganisation (SADC), där vårt projekt tar plats, härbärgerar 34% av alla som är HIV-positiva i världen. HIV- och AIDS-epidemin har haft negativa effekter på social, ekonomisk och politisk utveckling. De drabbade länderna har “generaliserat hyper endemiska” epidemi där HIV-prevalensen i de olika länderna är cirka 15% eller högre och har koncentrerade sub-epidemier bland vissa befolkningsgrupper. Faktorerna som bidrar till spridningen av HIV i regionen innefattar fattigdom och ojämlikhet i inkomst, urbanisering och migration mellan organisationens medlemsstater, skillnader mellan könen (ojämställdhet), analfabetism, alkohol- och drogmissbruk, flera sexuella partners och kulturella traditioner och vanor.

Barn under 15 år och ungdomar mellan 15 och 24 år utgör en av de mest utsatta grupperna. Utanför skolan erfar ungdomar arbetslöshet och vissa av dem tar till destruktiva metoder för att hantera sin situation, bl.a. i form av prostitution och generationsöverskridande sex för att få en inkomst och kunna tillfredsställa sina grundläggande behov. Kvinnomisshandel är en annan faktor. Under ett år erfar en tredjedel av alla kvinnor och flickor i Moçambique misshandel. Kvinnor anses inte ha någon rätt att avstå från sex, utan ska lyda mannens vilja. Ungdomar saknar också tillgång till platser för socialt umgänge i en trygg miljö, vilket är anledningen till att många i stället hamnar på klubbar där de missbrukar alkohol och droger, har oskyddat sex och roar sig med kriminella aktiviteter. De ofta förekommande barnäktenskapen och tonårsgraviditeterna (tidig sexuell debut) resulterar i kort skolgång, tonårsfamiljer och undernäring. 

ADRA Sverige, ADRA Afrika och deras fem samarbetspartners kommer att samordna sitt arbete och samarbeta med viktiga aktörer i detta projekt. Detta inkluderar kyrkor / religiösa grupper / lokala kyrkor (hälso-, ungdoms-, personliga missionsavdelningar), Hälsoministeriet (lokalkontoret), Ministeriet för Ungdoms-, Idrotts- och Barnutveckling / Ungdomsministeriet, Nationell Service, Sport och Kultur, Nationella Ungdomsrådet (NYC), yrkesskolor / Technical and Vocational Education Training-centrum (TVET-centrum), Utbildningsministeriet, Handels- och Yrkesministeriet, skolor, utvecklingskommittéer för församlingar/gemenskaper, Society for Family Health / Swazilands familjelivsförening - en icke-statlig organisation med ungdomar i Swaziland / Geracao Biz / Nationella AIDS-rådet / Zambias Kyrkors Hälsoförening (CHAZ) och Nationella Rådet för Nödutryckning för HIV och AIDS (NERCHA).