08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Uganda

PROGRAM FÖR SOCIAL FÖRÄNDRING OCH FÖRBÄTTRAD FÖRSÖRJNING

Enligt FN:s mål för hållbar utveckling, bör bekämpning av fattigdom vara prioriterat för alla. Man uppskattar att över tre miljarder av världens befolkning lever på mindre än 2,50 dollar per dag. Fattigdomen är dock mer än brist på inkomst och resurser. Människor som lever i fattigdom saknar essentiell service som sjukvård och utbildning samt upplever hunger, social diskriminering och exkludering från beslutsprocesser. Ojämlikhet mellan könen är en stor orsak till att det är svårt att bekämpa fattigdomen och alla problem som den innebär. Kvinnor riskerar att utsättas för livshotande faror, exempelvis i och med tidig graviditet eller frekventa graviditeter. Dessa faror äventyrar inte bara deras hälsa, utan kan också leda till att de förlorar hoppet om en utbildning och en bättre inkomst. Fattigdom påverkar olika åldersgrupper på olika sätt. Barn drabbas mest. Fattigdomen påverkar deras utbildning, hälsa, näringsintag och säkerhet, och påverkar deras emotionella och andliga utveckling. Tillsammans har alla dessa konsekvenser av fattigdomen en negativ påverkan på den nationella ekonomiska tillväxten och utvecklingen.


Världsbanken rapporterar att Ugandas ekonomi har vuxit i en långsammare takt än förut under de senaste åren och minskat sin påverkan på inkomster och fattigdomsminskning. Avmattningen berodde främst på ogynnsamma väderförhållanden, oroligheter i Sydsudan, kreditbegränsningar i den privata sektorn och dåligt genomförda statliga projekt. 

Norra Uganda har förblivit den mest utsatta regionen i landet med 85% av befolkningen sysselsatta inom och beroende av jordbruket och boende i små hus med halmtak. Låg andel läs- och skrivkunniga jämfört med resten av landet, hög arbetslöshet bland ungdomar, begränsad och liten tillgång till marknader och orimlig miljöförstöring är indikatorer på dåliga levnadsvillkor. I och med Herrens Motståndsarmé (Lord Resistance Army) och inbördeskriget finns det också ett stort antal internt fördrivna människor i den norra regionen. LRA och inbördeskriget har också raserat områdets samhällsekonomi i över två decennier. 


Distrikten Pader, Agago och Kitgum är numera relativt stabila, men kriget ärrade en stor befolkning med numera många arbetslösa, överflödiga och traumatiserade ungdomar med bristande utbildning, och därmed också bristande försörjningsmöjligheter, eftersom de växte upp i flyktingläger. Sedan juli 2016 har antalet flyktingar i Uganda nästan tredubblats och är för tillfället cirka 1,35 miljoner, vilket gör det till landet med flest flyktingar i Afrika och det femte landet i världen med flest flyktingar. Då landets öppen-dörr flyktingpolitik är en av de mest liberala i världen och ger flyktingarna tillgång till social service, mark och tillstånd att röra sig och arbeta fritt, fortsätter tillströmningen av flyktingar som innebär ytterligare påfrestningar för samhällena i landet.

 

PROJEKTET (Social Change and Livelihood Enhancement Program, SCALE lll)

ADRA Sverige och ADRA Uganda har påbörjat den tredje fasen av programmet Social Change and Livelihoods Enhancement (SCALE lll), vars huvudsakliga målsättning är att förbättra livskvaliteten och stabiliteten i tillvaron för kvinnor, flickor, män och pojkar i distrikten Pader, Agago och Kitgum. 

 

Projektet SCALE syftar till att stärka och bygga upp norra Ugandas lokala organisationers förmåga att engagera sig i det civila samhället, arbeta mot diskriminering och influera till ansvarstagande, öppenhet och resursfördelning inom utbildningssektorn. Projektet fokuserar också på att utveckla kompetens, ta del av hållbara initiativ för säkrad mattillgång och försörjning samt påverka resurser och tilldelningen av tjänster inom produktions- och jordbrukssektorerna. 


Hälsa är en annan viktig del av projektet SCALE, och projektets mål är att stärka förmågan hos människorna i distrikten i Pader, Agago och Kitgum att delta i hälsoinitiativ och använda sina röster för att påverka hälsosektorn till deras fördel. Kulturella och religiösa ledare deltar aktivt i samarbete med ADRA Uganda i att hantera hälso- och könsrelaterat vålds frågor, stödja människor som upplevt trauman och människor i konflikthantering samt utbilda och upplysa om hygien, sanitet, HIV/AIDS och malaria.

 

ADRA arbetar även med humanitärt arbete i Uganda. Läs mer om det här