08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Togo

Genom ADRA Sveriges program, ges flickor och kvinnor möjlighet att gå i skolan, många av dem för första gången.

 

Togo är ett litet fattigt land i Västafrika där ca 40% av befolkningen lever i extrem fattigdom. Mer än 50% av kvinnorna på landsbygden är analfabeter. Många barn går numera i skolan men 33% av befolkningen är analfabeter! Speciellt flickorna riskerar att avbryta sina studier p.g.a. tidiga äktenskap och/eller graviditet. 

Ökad jämställdhet

ADRA Togo och ADRA Sverige genomför ett program tillsammans. En del av programmet har som mål att göra kvinnor medvetna om sina rättigheter. De som deltar i programmet får undervisning om vilka rättigheter de har i hemmet och i samhället. De får också lära sig grundläggande hälsoprinciper samt entreprenörskap och ekonomi som de använder för att starta egna projekt som förbättrar deras inkomster.

En annan del av programmet är riktat till skolungdomar och deras föräldrar och har som mål att minska spridningen av hiv och aids.  En positiv effekt av denna förebyggande information är att tonårsgraviditeter har minskat kraftigt i området vilket möjliggör för flickorna att fullfölja sina studier.

 

I Togo, genom ADRA Sveriges program, ges flickor och kvinnor möjlighet att gå i skolan, många av dem för första gången. ADRA främjar vikten av utbildning för att öka samhällsutvecklingen eftersom det är en stark relation mellan utbildningsnivå och fattigdom. ADRAs Läs-och skrivprogram ger kvinnor grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och räkning i flera steg. Den följs av mer avancerade läskunnighetskurser på lokala språk och sen franska (officella språket i Togo) för att eleverna ska kunna utnyttja andra inlärningsmöjligheter.

Afoutou Ama är en kvinna som deltagit i ADRAs läs och skrivprogram. Här skriver hon till ADRA-supportrarna i Sverige.

 

ADRA fokuserar på att genomföra samhällsutvecklingsprojekt och erbjuda hjälpinsatser för lokalbefolkningen. Eftersom ADRA erkänner kvinnans vitala roll, både i deras familjer och i samhället som helhet är mycket av hjälpen riktad till kvinnor och flickor.

 

En del av programmet i Togo riktar sig också till skolungdomar och har som mål att minska spridningen av könssjukdomar som HIV/AIDS och öka medvetenheten om speciellt flickors rättigheter. Fattigdomen gör att HIV spridningen ökar och flickor är särskilt utsatta. En positiv effekt av programmet är att tonårsgraviditeter har minskat kraftigt i områden där ADRA är närvarande, vilket gör att flickorna kan fullfölja sina studier.

Alise Adjovi

Alise Adjovi är en elev i skola i Assomé, södra Togo. Hon har skrivit ett brev till dig som givare. Hon skriver:

 

Flickor och pojkar som Alise och hennes klasskamrater får genom din hjälp undervisning om sina rättigheter och möjligheter för en bättre framtid.

Genom att arbeta emot tidiga graviditeter kan flickor som Alise gå kvar i skolan och få en utbildning. Flickor klarar sig oftast bättre då och får chansen till en mycket ljusare framtid. Familjerna satsar normalt mest på pojkar och flickor får inte lika ofta fullfölja skolan. Genom ADRAs projekt får både föräldrar och ungdomar kunskap om vikten av utbildning. Arbetet som ADRA gör ger Alise och hennes kompisar en framtidstro. De vet nu att de har samma värde som pojkar, detta har många gånger inte varit självklart tidigare.

Ditt stöd är extremt viktigt för oss. Hjälp oss att hjälpa dem!