08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Mali

Att stå emot klimatförändringar

Samhällena i kommunerna Sakoïba och Soignébougou i Mali står inför enorma utmaningar relaterade till jordbruk, hälsa, miljö och utbildning. De påverkas av öknens utbredning, brist på odlingsmark och brist på regn som försämrar jordbruksproduktionen, vilket är det huvudsakliga inkomstkällan för 90% av befolkningen. 

 

Den magra säsongen mellan maj och september är ett hårt slag för hushållen på landsbygden. För en absolut majoritet av familjerna i området är mattillgången begränsad under denna period. Detta på grund av brist på kommersiella odlingar (odlingar vars grödor ska säljas), brist på kunskap om varierad kost och brist på ekonomiska medel för att köpa och få tillgång till mat. Alla jordbrukare rapporterar låg jordbruksproduktion till följd av klimatförändringar, markerosion och begränsad kunskap om moderna och effektiva jordbruksmetoder. En annan orsak är den begränsade tillgången till bättre frön och gödningsmedel för cirka 72% av befolkningen. Det finns heller inte tillräcklig areal för kommersiella odlingar och de befintliga sådana odlingarna är svåra att utnyttja till fullo, på grund av de djupa brunnarna (i genomsnitt 20–30 meter djupa), djur som rör sig i området och förekomsten av skadedjur. 

 

De allra flest vuxna är analfabeter och nästan hälften av flickorna går inte i skolan. Anledningen till att så få flickor på landsbygden går i skolan är att föräldrarna inte prioriterar sina döttrars skolgång. Flickorna uppmanas istället att stanna hemma för att sköta om hushållet, utvandra eller gifta sig. Den låga utbildningsnivån bland kvinnor hindrar dem från att delta i beslutsfattande i samhället om utvecklingsåtgärder och förbättring. Endast två av fem kvinnor kan läsa och skriva på sitt modersmål. Kvinnors arbeten är begränsade till hushållsaktiviteter och enkelt jordbruksarbete. I och med otillräckliga inkomster har kvinnorna i vissa fall känt sig tvungna att hugga ner träd och plocka vild, omogen frukt för att få extra inkomster och kunna tillfredsställa familjens behov, det vill säga barnens utgifter (utbildning, hälsa och kläder). 

 

Andra utmaningar för samhällena i Mali är att så få tar del av hälso- och sjukvård, har samråd före förlossningar, väljer att föda på sjukvårdsanläggningar eller med en vårdutbildad, väljer att vaccinera sina barn och ta del av familjeplanering. Befolkningen anser att det är på grund av för få sjukvårdsanläggningar, brist på utrustning på de befintliga anläggningarna och höga kostnader för att få tillgång till vårdtjänster som situationen är som den är. De vanligaste sjukdomarna i området är malaria, luftvägssjukdomar, sjukdomar på grund av infekterat vatten, komplikationer vid förlossning och sexuellt överförbara sjukdomar och AIDS. I och med den bristande kunskapen om hygienpraxis och sanitet samt hälso- och sjukvårdsanläggningars begränsade förmåga, i kombination med bristfälligt vatten och begränsad tillgång till vatten, bekämpas inte dessa sjukdomar.

 

PROJEKTET

ADRA Sverige har tillsammans med ADRA Mali påbörjar ett treårigt projekt som syftar till att förbättra hälsostatusen i samhällena, säkerställa mat- och näringstillgång, förbättra jordbrukarnas metoder (införa kompostering, anpassa utsädet efter det förändrade klimatet och införa mikrodosering) och stödja uppbyggnaden av kommunerna Sakoïba och Soignébougou (Ségou-cirkeln). 

När produktionen ökar kommer samhällena att kunna tillgodose sina matbehov. Projektet kommer att öka odlarnas kapacitet och kunskap i områdena Sakoïba och Soignébougou, vilket kommer att resultera i mer varierad kost och bättre livsmedelskvalitet. Detta kommer också att öka försäljningen av grödor och hushållens konsumtion av dessa, vilket kommer förbättra mattillgången och kostens variation. 

Att förbättra befolkningens hälsa är en av projektets prioriteringar. Arbete för att underlätta tillgången till rent vatten kommer att genomföras genom att bygga eller restaurera vattenbrunnar samt minska smittkällor och smittbärare som myggor, flugor och andra insekter. Samhällenas förmåga att hantera fast och flytande avfall kommer också att stärkas och förbättras. 

 

Att öka läs- och skrivkunnigheten är en annan prioritering. Undervisning i läs- och skrivkunnighet och i enkel räkning, kommer att minska analfabetismen bland kvinnor och ge dem enkla matematiska färdigheter. Inkomstgenererande aktiviteter kommer också att stödjas av kvinnoprogram (program för kvinnors utveckling) från samarbetsbyar. Påverkansarbete (utbildning och kampanjer) kommer att vara ett genomgående inslag i projektets aktiviteter och verksamhet, för att få samhällen att fullgöra sina skyldigheter och på så vis också kunna hävda sina rättigheter och aktivt delta i beslutsfattande. 

Miljöförstöring är ett problem i Ségou-området. Projektet kommer att arbeta för att göra det möjligt för samhällena att ta hand om sina omgivningar och närmiljöer. Lokala organisationer kommer genom miljöutbildning, förbättrad framtagning av varor i hushållen och mer medveten konsumtion av varor att utvecklas och stärkas för att kunna skydda miljön.