08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Burkina Faso

Burkina Faso, ett av världens tre minst utvecklade länder när det gäller hållbar mänsklig utveckling.

Burkina Faso bedöms vara ett av världens tre minst utvecklade länder när det gäller hållbar mänsklig utveckling. Befolkningen bor på landsbygden och för mer än 80% av befolkningen är jordbruksprodukter den huvudsakliga inkomstkällan. År 2014 uppskattades 47% av befolkningen leva i extrem fattigdom, med landsbygdsbefolkningen och kvinnor som mest utsatta grupper. Trots att Burkina Faso är ett land bestående av jordbrukssamhällen, är tillgången till livsmedel oviss för en del av befolkningen och i vissa regioner råder återkommande näringsproblem. 

Jordbruket i Burkina Faso kännetecknas av låg produktivitet med en genomsnittlig tillväxttakt uppskattad till 3% under decenniet 2002-2012 och en naturresurs som förändras av klimatfaror har oftare svårigheter att få tillgång till vatten, insatsvaror och jordbruksutrustning. Den snabba befolkningstillväxten förvärrar problemen kring mattillgång, fattigdom och försämring av naturresurserna. Dessutom har den utbredda analfabetismen sin bidragande roll till den låga jordbruksproduktionen och fortsatta undernäringen hos barn. Kvinnor, särskilt gravida kvinnor och nyblivna mödrar, och små barn är mer utsatta, eftersom de saknar makt och inflytande i samhället och inte får delta i beslutsfattande.

För att bedöma dessa behov kontaktade hövdingarna i byarna Bazega och Kourweogo och bygruppsledare ADRA Burkina Faso för att be om deras hjälp i sonderingen efter lösningar för att få bukt med dessa utmaningar och bevara den mänskliga värdigheten i dessa samhällen.

Projektet

Det nyligen påbörjade projektet i Burkina Faso syftar till att förbättra stabiliteten för 10 000 människor i de utsatta samhällena i Bazega och Kourweogos för att de ska klara av konsekvenserna av klimatförändringar och de bristande livsvillkor som befolkningen lever under genom att förbättra deras socioekonomiska villkor och näringsmässiga situation. För detta ändamål planerar projektet att öka jordbruksproduktionen med 40%, genom att öka produktionen hos minst 80% av jordbrukarna som deltar i projektet och använder sig av de tekniker som lärs ut.

Detta projekt arbetar ur ett förebyggande perspektiv för att förbereda och göra utsatta hushåll tåligare och motståndskraftigare. För att uppnå detta mål kommer aktiviteterna att omfatta utveckling av produktiva sociala skyddsnät för ett effektivare jordbruk och inkomstgenererande aktiviteter för att stimulera den lokala ekonomin och förbättra levnadsvillkoren, och i slutändan underlätta inkluderingen av ungdomar och utsatta människor i samhället. Projektets verksamhet kommer också att fokusera på små barns (under fem år) kost och näring, läs- och skrivkunnighet, och ett inkluderande samhälle, rent dricksvatten, bra hygien, bra sanitet och individuella och specifika behov samt stärka social sammanhållning genom att förhindra alla former av konflikt. 

Projektets huvudsakliga målgrupp är kvinnogrupper från 25 byar i Bazega och Kourweogo som ofta upplever instabila ekonomiska situationer (minskad jordbruksproduktion och minskade ekonomiska inkomster), utanförskap (underlåtenhet att acceptera eller stödja kvinnor och barns rättigheter), såväl som hälsa och näring (försummad mödra- och barnhälsa, undernäring bland småbarnsfamiljer och brist på näringsrik mat och hygienpraxis). På grund av ohygieniskt beteende och exponering för avfall, i och med bristen på lämpliga latriner, utsätts miljön i dessa byar kontinuerligt för dålig hygien. Denna situation är orsaken till att sjukdomar som diarré och andra inte bekämpas. 

Projektet syftar till att främja engagemang, deltagande och stärkning av människor från 30 byar för att öka jordbruksproduktionen och förbättra miljöskyddet med nya anpassade jordbrukstekniker och fler möjligheter till inkomst. Det syftar också till att förbättra näringsintaget hos barn (under fem år) och gravida och ammande kvinnor som lever i fattiga och missgynnade hushåll genom diet, varierad kost och konsumtion av berikad gröt. Ett annat mål med projektet är att öka förståelsen för vikten av god sanitet och hygien vid användning av latriner samt vikten av rent dricksvatten. Projektet arbetar därutöver för att förbättra den sociala situationen för åsidosatta grupper genom att öka deras tillgång till undervisning och kunskap, med hjälp av inrättade program för läs- och skrivkunnighet, för att göra det möjligt för dem att vara aktiva i samhället och känna till sina rättigheter och skyldigheter, och ytterligare säkerställa deras deltagande och integration i samhället.