08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Bangladesh

Bangladesh, ett av världens mest tätbefolkade länder.

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder. Trots att Bangladesh har fått en allt bättre ekonomi under de senaste åren är fattigdomen utbredd och landet har fortfarande många utmaningar. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har klassat Bangladesh som ett av de mest utsatta länderna för tropiska cykloner och som det sjätte mest utsatta landet i världen för översvämningar. I Globalt Klimatkrisindex (Global Climate Crisis Index) från 2018, uppskattas Bangladesh vara det sjätte mest drabbade landet av extrema väderhändelser under det senaste decenniet när det gäller dödsolyckor och ekonomiska förluster. ADRA Sverige har samarbetat med ADRA Bangladesh under de senaste 20 åren i några av de mest utsatta områdena i landet. 

Distriktet Mymensingh drabbas av låga grundvattennivåer under sommaren, plötsliga översvämningar från Himalaya, reducerad bördighet av jorden på grund av stora mängder sand efter översvämningar, sena regn och kraftiga monsuner. Mymensingh är ett jordbruksområde med stora resurser, ännu obrukade markarealer och stor potential att utvecklas gällande jordbruket och ekonomin. 

Distriktet Manikganj utsätts ofta för översvämningar och erosion vid flodbankerna på grund av floderna Padma och Jamunas aktivitet. De mest akuta behoven i området är kopplade till hälsa, jordbruk, utbildning och ekonomi, beredskap för naturkatastrofer samt sanitet och hygien. 

 

Dacope Upazila i distriktet Khulna har en omfattande kustexponering, vilket gör att samhällena där är i riskzonen för att drabbas av naturkatastrofer, i synnerhet cykloner, stormfloder, tsunamivågor och floderosion och  hög salthalt. Det främsta skyddet mot dessa faror är vallar; de viktigaste yttre vallarna är belägna längs öns kustlinjer och omger på det viset ön. De inre vallarna utgör ofta ett internt vägnät. Varje år drabbas området av någon typ av naturkatastrof, vilket också skadar och bryter ner områdets ekonomiska förmågor. Enligt World Food Programme Poverty Map från 2010 lever 25–34% av befolkningen i Khulna, främst i kustregionerna, i extrem fattigdom och generellt sett är mer än 50% av befolkningen fattiga. 

Samtliga tre distrikt är kända för sina religiösa, nedvärderande syn på kvinnor. Även om kvinnor är en drivkraft, och strävar efter att uppnå och göra det bästa för hushållet och grannarna när det behövs, berövas ofta samma kvinnor sina rättigheter och utsätts ofta för våld i hemmet, sexuella övergrepp, diskriminering samt brist på upplysning och information, kontaktnät och kompetens. Genom tidiga äktenskap är de inte längre fria och nekas utbildning, jobb eller fältarbete och beslutsfattande i hemmet. Eftersom befolkningen i samhället ofta är analfabeter, kan de lätt övertygas av de religiösa och kulturella traditionerna som gör kvinnor till offer och trakasseras.

SAMHÄLLSUPPBYGGNADSPROGRAMMET  (Community Empowermemt)

Under de senaste 20 åren har ADRA Sverige och ADRA Bangladesh bidragit väsentligt till samhällena i Mymensingh, Manikganj och Khulna, genom långsiktiga program med fokus på att stärka kvinnor, stärka översvämningsbenägna samhällen samt bygga upp motståndskraften i samhällena så att de inte raseras och skadas alltför mycket när de drabbas av naturkatastrofer. I början av 2019 lanserades ett nytt treårigt program, Community Empowerment Programme (Program för att stärka samhällen) som kombinerar de tidigare projekten med liknande huvudsakliga mål, under ett enda mer komplext program. De tidigare målsättningarna förbättras i och med nya lärdomar man fått av erfarenhet, och nya perspektiv. Programmet har utformats i samarbete med lokala organisationer, äldre, samhällsledare och religiösa ledare samt med myndigheter. Programmet kommer att engagera 12 000 män och kvinnor, och 60 000 människor kommer indirekt att nås och påverkas. 

Programmets principer fokuserar på att uppnå hållbar utveckling och tillämpning av  rättighetsbaserade metoder, ständigt med långsiktigt tänkande, lärande av erfarenheter och anpassning efter nya omständigheter, med värderingar såsom icke-diskriminering, inkludering, samarbete och partnerskap samt stärkande på olika nivåer. Dessa kombinerade ansträngningar för positiv förändring är programmets slutgiltiga mål.

VÅRA MÅL

Programmet Community Empowerment har en vision om att de bangladeshiska samhällena  bekämpar och övervinner fattigdomen genom förbättrade socioekonomiska villkor samt hälsosamma och stabila livsförhållanden i slutet av programmet (2021). Programmet kommer att lämna kvar ett stabilare och uthålligare samhälle i vilket rättigheter, särskilt kvinnors, barns och utsatta gruppers, respekteras. Då dessa mödrar och unga kvinnor i samhället blir medvetna om sina rättigheter och landslagar kommer de att säkras och tryggas. Våld i nära relationer, barnäktenskap, hemgifter, polygami och övergrepp kommer att minska i samhället. 

Programmet kommer också att arbeta för att förbättra hushållens ekonomi genom att ge fler möjligheter till inkomster och förbättrade inkomstgenererande aktiviteter. Detta kommer att uppnås genom att utbilda målgruppen i olika tekniker, färdigheter och hållbara metoder. Jordbrukarnas kapacitet och förmåga kommer att förbättras genom att nyttja hållbara jordbruksmetoder, främja ekologiskt jordbruk och integrerad skadedjurshantering. Efter programmets insatser kommer samhällen i kustområden i Bangladesh att ha förbättrad och stabilare försörjning i och med den sammanhållning och kapacitet som byggts upp under programmets aktiviteter.

 

ADRA arbetar även med humanitärt arbete i Bangladesh. Läs om det mer här.